กลุ่ม สจ.เตรียมยื่นหนังสือถึง ปปช.เพื่อให้ตรวจสอบการดำเนินงานงบประมาณของ อบจ.พัทลุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2562

เปิดอ่าน 3,583 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กลุ่ม สจ.เตรียมยื่นหนังสือถึง ปปช.เพื่อให้ตรวจสอบการดำเนินงานงบประมาณของ อบจ.พัทลุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2562 และเรียกร้องให้ ผวจ.ฯเข้ามาตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ ของสภา อบจ.พัทลุง ในช่วงปีดังกล่าวเช่นกัน
ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า จากกรณีที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อบจ.พัทลุง ยังไม่ได้ประกาศใช้ จนทำให้นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง นายสมชาย อินปาน และนายวงศ์รัตน์ เพชรตีบ รองนายก อบจ.พัทลุง พร้อมพวก ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประชาชน หลังจากที่นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบจ.พัทลุง พร้อมจัดส่งร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าวคืนประธานสภา อบจ.พัทลุง เพื่อพิจารณาดำเนินการตาม พรบ.อบจ. พ.ศ. 2540 โดย ผวจ.พัทลุงยืนยันว่าตนทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชน ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น
ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 11.45 น.วันนี้(ที่ 10) ที่ห้องทำงานของนายภุชงค์ วรศรี ประธานสภา อบจ.พัทลุง กลุ่ม สจ.ที่มีเสียงข้างมากในสภา อบจ.พัทลุง ภายใต้การนำของนายประเสริฐ ดำสุด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ อบจ.พัทลุง ได้เปิดห้องแถลงข่าว เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยนายประเสริฐฯได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า การแถลงข่าวของนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง พร้อมพวก ในครั้งนี้เป็นการโยนความผิดให้สภา อบจ.พัทลุง โดยเอาความดีใส่ตนเอง เอาสิ่งที่ไม่ดีไปโยนใส่ให้ผู้อื่น ซึ่งการทำหน้าที่ของสภาฯนั้นได้ทำหน้าที่พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณฯด้วยความสุจริต ยึดประโยชน์ของประชาชนทั้งจังหวัดเป็นที่ตั้ง ซึ่งการปรับลดงบประมาณนั้นก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของ อบจ.ในปัจจุบันนี้
สำหรับสาเหตุที่ต้องปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น เนื่องจากสภา อบจ.พัทลุงมั่นใจว่างบประมาณปี 2563 น่าจะไม่เข้าตามจำนวนที่ตั้งไว้เป็นเงิน 570 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ที่ตั้งงบประมาณไว้ 520 ล้านบาท แต่งบประมาณที่ได้รับขาดไปประมาณกว่า 30 ล้านบาท ทำให้บางโครงการต้องตกไป ส่วนการเสนอโครงการพื้นฐานของปี 2563 นั้น เป็นการกระจุกแต่ไม่กระจาย บางอำเภอได้โครงการ 4 – 5 โครงการ แต่บางอำเภอไม่ได้รับงบประมาณเลย ในขณะที่การเสนอโครงการที่นอกเหนือจากโครงการพื้นฐานนั้นบางโครงการไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการลงทุน บางโครงการเป็นการดำเนินซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ บางโครงการมีการดำเนินงานที่ไม่โปรงใส นอกจากนี้ยังมีการหมกเม็ดในการจัดทำงบเฉพาะการโดยเฉพาะโครงการศูนย์โอทอป อบจ.พัทลุง ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาฯมาก่อน อันไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของ อปท.
นายประเสริฐ ฯ กล่าวอีกว่า ในกรณีที่นายกู้เกียรติฯ ผวจ.พัทลุง ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวขง อบจ.พัทลุง ว่าเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่สุจริต โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็น ความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯนั้น พวกตนขอเรียกร้องให้ ผวจ.พัทลุง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ ของสภา อบจ.พัทลุง และคณะผู้บริหาร อบจ.พัทลุงด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกันทั้ง 2 ฝ่าย ในส่วนของการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 นั้น ทางสภามีมติเห็นชอบกันทั้งสภา โดยมีสมาชิกคนไหนคัดค้านแม้แต่คนเดียว แต่สมาชิกเหล่านี้ทั้ง 8 คน กลับโยนความผิดให้กับกลุ่ม สจ.ฝ่ายตรงข้ามที่คาดว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองท้องถิ่นในการเลือกตั้งนายก อบจ.พัทลุง และ สจ.พัทลุงในสมัยหน้านี้
นายประเสริฐฯ กล่าวอีกว่า พวกตนไม่เห็นด้วยที่คณะผู้บริหาร อบจ.พัทลุง นำเรื่องของสภาฯไปฟ้องร้องสื่อมวลชน ประชาชน แทนการแก้ไขปัญหาต่างๆในสภา ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้พวกตนตกเป็นจำเลยของสังคม และพวกตนได้ถูกชาวบ้านทวงถามเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และความโปร่งใสของสภาฯ พวกตนจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯในเร็วๆนี้ เพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อ ปปช. ให้เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของ อบจ.พัทลุง เกี่ยวกับการดำเนินงานงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2562 พร้อมฝากไปยังข้าราชการบางคนที่ไปร่วมนั่งแถลงข่าวกับคณะผู้บริหารนั้นเป็นการกระทำถูกต้องหรือไม่ ถูกครอบงำด้วยการเมืองหรือไม่ และสมควรจะทำหน้าที่ดังกล่าวหรือไม่ นายประเสริฐฯ กล่าวในที่สุด


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กลุ่ม สจ.เตรียมยื่นหนังสือถึง ปปช.เพื่อให้ตรวจสอบการดำเนินงานงบประมาณของ อบจ.พัทลุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/374093