องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

เปิดอ่าน 3,536 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 10 ต.ค พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสรณต ณศรีโต นายอำเภอเสาไห้ จ. สระบุรี นำส่วนราชการ บุคลากรโรงพยาบาลฯ และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้าง โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง จากกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2536 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2536 เป็นต้นมา มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 16 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็น “โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โรงพยาบาลดำเนินงานโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาสู่ระบบงานของโรงพยาบาล และพัฒนาไปสู่ “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล (More than A Hospital)” เป็นโรงพยาบาลของชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเลิศด้านสุขภาวะอย่างสมพระเกียรติ ในการเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 และในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่ง รวมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง

ทั้งนี้โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้พัฒนาคุณภาพบริการก้าวหน้ามาก โดยเน้นนำ 5 ยุทธศาสตร์ มาใช้ในการจัดบริการ ได้แก่ 1.พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 2.ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 3. บริการเป็นเลิศ และเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้มารับบริการ 4.เป็นโรงพยาบาลคุณภาพบุคคลากรเป็นเลิศ และ 5.เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมบริการเป็นเลิศด้วยหลักธรรมมาภิบาล และโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยังเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้บริการผสมผสานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น นวดแผนไทย การฝังเข็ม การใช้สมุนไพร การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายคลายความปวดเมื่อย สปา อโรมาเธอราปีย์ มีหน่วยปฐมจินดาดูแลหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาไทย การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตใช้บริการนวดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ อีกทั้งยังมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ซึ่งผลิตยาสมุนไพรประมาณ 140 ชนิด มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในอาคารที่ให้บริการให้เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยหัวใจ จนได้รับรางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น ขนาด 10-30 เตียง และประการที่สำคัญโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยังเป็นที่ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้ขอพระราชทานสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ เทพรัตนเวชชานุกูลให้กับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และระบบสาธารณูปโภค และมติที่ประชุมมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติในหลักการให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สำหรับโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตดิติตอลแบบพกพา จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ให้บริการในโรงพยาบาลและในชุมชน และได้รับการสนับสนุน เครื่องอัลตราซาวน์ 2 หัว ชนิดสี งบประมาณทั้งสิ้น 850,000 บาท
โดยองคมนตรี ได้มอบนโยบายการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงพยาบาลฯ จากนั้น องคมนตรีได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องการให้บริการการแพทย์ผสมผสาน ทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์วิถีธรรม ในการใช้ภูมิปัญญาผสมผสานในการดูแลผู้ป่วย เยี่ยมชมนวัตตกรรมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลได้ร่วมกันคิดค้นประดิษฐ์กับชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาบำบัดผู้ป่วย เยี่ยมชมการตรวจคัดกรองสายตา/ตัดแว่น เยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยในพร้อมมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยและพูดคุยมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วย

ภาพ/ข่าว สมพงษ์ ปานรุ่ง รายงาน จ. สระบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/374071