ประธานกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษระดมสมองกรรมการบริหาร ช่วยเด็กก้าวพลาดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,360 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/ 2563 โดย มีนายพิทักษ์ พันธมาศ ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะกรรมการสงเคราะห์ประกอบด้วย นางสมพร สังข์สุวรรณ นางจันทร์เพ็ญ กุย นางจันทร์จิรา แนวมัน นางมัลลิกาฐินี คูรานา นายประดิษฐ์ พรหมเสนา นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร นายเฉวียง วิชัย นางเพ็ญศรี เรืองพาณิชย์ภิบาล นางภิญญาภัค บุญยมานุรักษ์ นางประทิน หลาวทอง นายสง่า รัตนปริญญานนท์ ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์ กิ่งคำ นางสาวสุดาลักษณ์ พรหมชุณห์ นางสาวศศิภา รัตนถาวรกิติ นางสุภาพร โอภาสพสุ และเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจฯเข้าประชุม

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ กล่าวว่า กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานพินิจ ในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของเด็กเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีมาตรการดำเนินการด้านการป้องกันแก้ไขบำบัดฟื้นฟูพัฒนาและสงเคราะห์ ติดตามประเมินผล ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับชุมชน เพื่อให้สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีจนสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและสังคมอย่างเป็นปกติสุข แต่ภารกิจในการให้ความช่วยเหลือมีจำนวนมาก เพราะเด็กกระทำผิดมีมากขึ้นทุกวัน การให้กำลังใจเด็กตั้งแต่การให้โอวาทและหาของกินของใช้ไปให้ในวันสำคัญๆเช่น วันปีใหม่ วันเด็ก วันครอบครัว วันแม่ วันพ่อ การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา สภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังเด็กที่ปล่อยตัวไปไม่ให้หวนกลับไปกระทำความผิดอีก กรรมการต้องลงพื้นที่ไปติดตามดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว หาทางช่วยเหลือให้เขาสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ จะต้องใช้เงินส่วนตัวและจากกองทุนที่กรรมการสงเคราะห์ได้ช่วยกันเสียสละเป็นเงินกองกลางและจัดหารายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งครั้งนี้ได้ระดมสมองหาวิธีสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนช่วยเหลือเด็กได้ให้มากที่สุด เพราะเด็กเยาวชนอายุยังไม่ถึง 18 ปี ยังไม่เป็นนักโทษที่เข้าเรือนจำ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทุกคนต้องช่วยกันปั้นให้เด็กเปลี่ยนเป็นคนดีให้ได้ โดยไม่หวนกลับไปทำผิดอีก ต้องให้กำลังใจ ให้เด็กกลับไปเรียน ให้อุปกรณ์ไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเองให้ได้ต่อไป

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/vN-zLk3nuSU

ภาพ/ข่าว บุรทัศน์ ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประธานกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษระดมสมองกรรมการบริหาร ช่วยเด็กก้าวพลาดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/373026