“การประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ และการประกาศเจตนารมณ์กฎบัตรเมืองอัจฉริยะ” (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,436 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้(4 ตุลาคม 2562)  ณ ห้องประชุมใหญ่ภัตตาคารเล่งหงษ์ จ.นครสวรรค์ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์และนโยบายการพัฒนากฎบัตรเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทางเทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์และการประกาศเจตนารมณ์กฎบัตรเมืองอัจฉริยะ(smart citycharter) ขึ้นในระหว่างวันที่ 3- 4 ตุลาคม 2562

โดยสืบเนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์ และสมาคมการผังเมืองไทย โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกันจัดตั้งการดำเนินโครงการ “กฎบัตรนครสวรรค์”ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น แนวคิด แนวทาง โครงการ ที่จะถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเพื่อนำมาสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ใน 10 สาขา ประกอบด้วย สาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว , สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว , สาขาคมนาคมสีเขียว , สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย , สาขาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว , สาขาพลังงานสีเขียว , สาขาที่อยู่อาศัย , สาขาสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว , สาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม และสาขาสุขภาพและสุขภาวะ

ซึ่งการพัฒนาเมือง หรือเสริมสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม หรือแนวคิดเมืองอัจฉริยะก็เป็นส่วนหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองของกฎบัตรนครสวรรค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียด แนวคิด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/2AVRntpW_pM

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “การประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ และการประกาศเจตนารมณ์กฎบัตรเมืองอัจฉริยะ” (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/372185