เทศบาลตำบลป่าบอน จ.พัทลุง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ ลูกหลานแห่ไปให้กำลังใจ

เปิดอ่าน 3,222 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

30 กันยายน 2562 บริเวณศูนย์ประชุมรัชกิจประการ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง นายสุพัฒน์ แก้วจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบอน และผู้บริหารได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าบอน ประจำปี 2562 จำนวน 40 คน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีบรรดาลูกๆหลานๆมาให้กำลังใจกันมากมาย มีนายภูดิษ สุวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน เป็นประธาน นายสุพัฒน์ แก้วจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำป่าบอน ได้เผยว่า ทางเทศบาลฯได้เปิดโรงเรียนผู้สูอายุมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนผู้สูงอายุสำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมดรวม 129 คน

วัตถุประสงค์

1เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ

3.เพื่อเสริมสร้างคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ

4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

5.เพื่อส่งเสริมศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ

6.เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบต่อไป
สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ หมวดวิชาสุขภาพ,หมวดวิชาพละศึกษาและนันทนาการ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว เดชอนันต์-ศิริขวัญ พัทลุง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลตำบลป่าบอน จ.พัทลุง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ ลูกหลานแห่ไปให้กำลังใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/370807