สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวยร่วมกับชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ ขับเคลื่อนโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต และโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ผ่านชุมชนคุณธรรมโดยพลังบวร

เปิดอ่าน 3,293 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย โดย นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ บรรยายเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมและสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนต่างๆของประชาชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมวินัยในการออมเพื่อสร้างความมั่นคงของผู้สูงวัยให้มีรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณภายใต้หลักคิดที่ว่า “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ ขับเคลื่อนโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ผ่านชุมชนคุณธรรมโดยใช้พลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยท่าน พระครูนนทวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์และเจ้าคณะตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ซึ่งในกิจกรรมมีการรับมอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานจังหวัดนนทบุรี (ศปจ.นนทบุรี) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อให้ปริมาณขยะเหลือน้อยที่สุดก่อนที่จะนำขยะไปกำจัด ซึ่งขยะที่คัดแยกออกมาจะแปลงเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับคนในชุมชนและสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกในชุมชน ภายใต้หลักคิดที่ว่า “เปลี่ยนขยะให้เป็นหลักประกันของครอบครัว” เป็นการสร้างความตระหนักความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยอาจารย์ ศักดิ์ ประสานดี ประธานศูนย์ประสานงานจังหวัดนนทบุรีและนางสุเนตรา ภาคเจริญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดขยะมูลฝอยของประเทศถือเป็นวาระของชาติ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการขับเคลื่อนโดยมีการกำหนดแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ พ.จ.อ.อดิศร กึ่งสะอาด ประธานชุมชนคุณธรรม ,นางจินต์ภาณี อรชร ศปจ.นนทบุรี , ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยและกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวินัยการออมและสนับสนุนให้มีการสมัครสมาชิก กอช. ซึ่งเป็นการร่วมมือที่ทั้ง2หน่วยงานร่วมกันผลักดันให้ประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการออมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินสมทบตามช่วงอายุให้ได้มีสวัสดิการและเงินบำนาญไว้ดำรงชีพในยามเกษียณรวมถึงให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคมตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในด้านการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐเพื่อที่จะมุ่งไปสู่ประชาชนให้ได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงทุกคน

ภาพ​/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวยร่วมกับชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ ขับเคลื่อนโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต และโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ผ่านชุมชนคุณธรรมโดยพลังบวร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/368821