สภาเทศบาลนครแม่สอด ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 พิจารณาผ่านความเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง เพื่อพัฒนาการศึกษา

เปิดอ่าน 2,382 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายรณกฤต ก่อประภากิจ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อการพิจารณาบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.4/12) โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล (สท.)นครแม่สอด เข้าร่วมประชุม 18 คน ครบองค์ประชุม โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้คณะผู้บริหารนายบรรเจิด ลาวัณย์รัตน่กุล นายภิรมย์ ทองคุ้ม นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รวมทั้งปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฝ่าย หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและชี้แจง ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ ธีรโสพิศ ปลัดเทศบาลฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด มีมติผ่านความเห็นชอบผ่านงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สภาเทศบาลนครแม่สอด ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 พิจารณาผ่านความเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง เพื่อพัฒนาการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/364200