‘พิพัฒน์’ รับข้อเสนอ เครือข่ายผู้นำการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ หนุนชุมชนทำท่องเที่ยวยั่งยืน

เปิดอ่าน 2,413 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับ 4 ข้อเสนอ ชคพ. เตรียมนำส่ง ท.ท.ช. หนุนชุมชนทำท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะนำข้อเสนอที่ได้รับฟังจากชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ หรือ ชคพ. ในฐานะตัวแทนเครือข่ายผู้นำการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ ยื่นเสนอต่อคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายและนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพราะช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาชุมชนให้ทำท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้จริง ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทย ที่มุ่งเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. นับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการนำองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมาถ่ายทอดให้ชุมชนและนำไปปรับใช้

**เสนอรัฐออกมาตรการหนุนท่องเที่ยวชุมชน**
ทางด้านนายสมศักดิ์ อินทะชัย ประธานชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ หรือ ชคพ. กล่าวว่า ในงานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย…จะขับเคลื่อนอย่างไรไปสู่ความยั่งยืน” ได้เสนอ 4 ประเด็นที่เป็นแนวทางหนุนเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยต่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่
ประเด็นที่ 1 จัดให้มีหน่วยงานหลักดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เน้นนโยบายของภาครัฐเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ออกกฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างชัดเจน

ประเด็นที่ 2 ขอให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วทุกภูมิภาคได้เป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนในเวทีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และ ระดับประเทศ เพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผนให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเกิดประโยชน์กับภาคประชาชนซึ่งเป็นพื้นฐานไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 3 สนับสนุนการขับเคลื่อนการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งแต่การทำการตลาดออนไลน์ การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประเด็นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ตรงกัน และ ขยายผลการสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อใช้ในการพึ่งพาตนเองในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อพท.ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ภาพ​/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ‘พิพัฒน์’ รับข้อเสนอ เครือข่ายผู้นำการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ หนุนชุมชนทำท่องเที่ยวยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/363737