สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ร่วมกับอบต. และภาคเอกชน จัดโครงการ สานต่อฝายชะลอน้ำ ธนาคารต้นไม้

เปิดอ่าน 2,140 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอวิหารแดง เป็น ประธาน เปิดโครงการ “สานต่อฝายชะลอน้ำ ธนาคารต้นไม้ แหล่งพันธุ์ปลา ศูนย์ อาหารชุมชน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านเขาน้อยจอมสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี นาย สมชาย คมพงษ์ปภา อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ธกส. นายสุเทพ ดอนปัญญา ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธกส. จังหวัดสระบุรี ร่วมการจัดโครงการ สานต่อฝายชะลอน้ำ ธนาคารต้นไม้

ตามที่ นายสุเทพ พวงทอง เจ้าของพื้นที่ดิน มีจิตอาสาเสียสละ พื้นที่ดิน ของตนเพื่อเป็นประโยชน์แหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งภาคครัวเรือน และภาคการเกษตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ กว่า1, 000 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือ จากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นนายฉลวย อินทร์ชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม เกษตรอำเภอวิหารแดงร่วมกับสำนักงานธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำเพื่อบริโภค อุปโภค ในการเกษตรเป็นศูนย์อาหารธรรมชาติชุมชน สร้างงานเพิ่มรายได้ ให้ผู้มีรายได้น้อย คืนแหล่งน้ำธรรมชาติ คืนผืนป่าธรรมชาติให้กับธรรมชาติ ที่สำคัญเป็นการปลูกจิตสำนึกของเยาวชน นักเรียน ให้รักษ์ธรรมชาติ ต่อจากนั้นได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 300 ต้น บริเวณฝายชะลอน้ำและปล่อยปลาพันธ์นิล 5, 000 ตัว เพื่อ ให้ชาวบ้านเขาน้อยจอมสวรรค์ ได้ร่วมใจ และมีจิตอาสาดูแล แหล่งน้ำเพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว สมพงษ์ ปานรุ่ง สระบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ร่วมกับอบต. และภาคเอกชน จัดโครงการ สานต่อฝายชะลอน้ำ ธนาคารต้นไม้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/361659