สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน/ชุมชน

เปิดอ่าน 2,161 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย มอบหมายให้ นางสาว เบญญาทิพย์ ทองคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชีวิตด้วยเมนูอาชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งสามารถนำไปเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้คนในชุมชน นอกจากนี้ นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้บรรยายเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมวินัยในการออมเพื่อสร้างความมั่นคงของผู้สูงวัยให้มีรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณภายใต้หลักคิดที่ว่า “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ” ในการนี้ นางผกามาศ นาคะปิ่น กำนันตำบลบางขนุน สารวัตรกำนัน ผู้นำ อช. พร้อมด้วย ครูประจำชั้น นักเรียนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กระทรวงมหาดไทยและกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวินัยการออมและสนับสนุนให้มีการสมัครสมาชิก กอช. ซึ่งเป็นการร่วมมือที่ทั้ง2หน่วยงานร่วมกันผลักดันให้ประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการออมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินสมทบตามช่วงอายุให้ได้มีสวัสดิการและเงินบำนาญไว้ดำรงชีพในยามเกษียณรวมถึงให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคมตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในด้านการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐเพื่อที่จะมุ่งไปสู่ประชาชนให้ได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงทุกคน

ภาพ​/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน/ชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/357900