ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ (มีคลิป)

วันที่ 21 สิงหาคม 2019 15:40
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,089 views

ที่ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตำบลบึงสามพัน นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ พร้อมคณะครู,อาจารย์,นักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนายทวีศักดิ์ อินทนุกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลซับสมอทอด, นางศานิต ชาติกรณ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เพชรบูรณ์ ,เจ้าของกิจการ อู่น้องใหม่เจริญทรัพย์ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกชน 8 แห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
– การยกระดับคุณภาพการศึกษา
– การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
– การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
– การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
– การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ยังได้จัดนิทรรศการ ผลงาน ของนักเรียน นักศึกษา แผนกสาขาวิชาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ตรวจราชการพร้อมคณะ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมให้คำแนะนำและกำลังใจแก่นักเรียน,นักศึกษา ที่ได้นำเสนอผลงานออกมาได้อย่างน่าชื่นชม โดยให้รักมารตราฐานนี้ไว้ และพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/cBcE8IBKcAI

ภาพ/ข่าว รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/357348