โรงเรียนโคกสำโรง จัดพิธีเปิดโครงการเพราะต้นกล้าพันธุ์ดีพัฒนาวิธีไทย ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดอ่าน 2,129 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายอังกูร อิงคนินันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1ได้นำคณะครู นักเรียน กรรมการศึกษาโรงเรียนโคกสำโรง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกสำโรง หน่วยงานต่างๆ รอการต้อนรับ

เวลา08.30 น.นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นางจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผอ.มูลนิธิยุวฑูตความดี ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายณรงค์ ชุณหนันทน์ รองผอ.สพป.ลบ.1พร้อมคณะเดินทางมาถึง นายอังกูร อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ” โครงการพลังต้นกล้าความดีพัฒนาวิถีไทย ” ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมพิธีเปิดงาน ” พลังต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีไทย ” ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ. โรงเรียนโคกสำโรงจัดการความยั่งยืน เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดจากแนวคิดที่ให้ความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่เป็นความหวังของประเทศชาติ  โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดโครงการต่อเนื่อง  ดำเนินการในรูปแบบค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นจิตอาสา ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชน พร้อมทั้งปลูกฝังการเป็นผู้นำที่เสียสละและมีจิตสาธารณะ โครงการนี้มีนักเรียน สำหรับจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิถีเกษตรธรรมชาติ  เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อค้นหาสุดยอดค่ายอาสา ทั้งนี้จะพิจารณาเกณฑ์การตัดสินจากการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 4  ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการจะพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนในลักษณะภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป


เพาะต้นกล้าพันธุ์ดีพัฒนาวิถีไทย.ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งส่งเสริมเยาวชนโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีภาวะผู้นำ กล้าคิดกล้าทำอย่างสร้างสรรค์ สามารถเป็นอนาคตของชาติที่จะสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน ที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว  หลายร้อย สามารถจัดทำโครงการที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ ไปแล้วหลายโครงการ อาทิ การพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร การนำโครงการชีวะวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพัฒนาชุมชน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ

ภาพ/ข่าว ใจรัก วงศ์ใหญ่
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนโคกสำโรง จัดพิธีเปิดโครงการเพราะต้นกล้าพันธุ์ดีพัฒนาวิธีไทย ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/357242