นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำสร้างความเชื่อมั่นกับชาวลพบุรี “โรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรไม่แพร่ระบาดสู่คน”

เปิดอ่าน 1,972 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีจัดโครงการซักซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่จังหวัดลพบุรี ณห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่า ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ระบาดของอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการระบาดใน 17 ประเทศหลายภูมิภาคทั่วโลก เป็นในทวีปยุโรปจำนวน 11 ประเทศ ทวีปแอฟริกาจำนวน 4 ประเทศ แล้วทวีปเอเชียจำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง มองโกเลีย เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีเหนือ และลาว กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เข้มงวดการเฝ้าระวังป้องกันโรค และเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีจึงได้จัดทำโครงการฝึกการซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดขึ้น รูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่จังหวัดลพบุรี ขึ้นในวันนี้ประกอบด้วยหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายภารกิจในครั้งนี้ อาทิ เช่น ส่วนราชการ ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจสุกรเอกภาคเอกชน ตัวแทนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 147 ราย โดยทางด้านนายศุภกิจ โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความสำคัญโครงการในครั้งนี้ว่า การจัดการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แกเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้เลี้ยงสุกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างถูกต้อง โดยการทดสอบและประเมินขีดความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้านรวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์การเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การซ้อมแผนในวันนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่ดีในการบูรณาการของภาครัฐและเอกชนและเกษตรกร เป็นแนวร่วมเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ให้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานในครั้งนี้ ขออำนวยพรให้การซ้อมแผนในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จังหวัดลพบุรีมีการเลี้ยงสุกรทั้งหมดจำนวน 519,456 ตัว เกษตรกร 1662 ราย ซึ่งมีการเลี้ยงสุกรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มจำนวน 250 ฟาร์ม( สุกร 405,617 ตัว : คิดเป็น 78.08 เปอร์เซ็นต์ของสุกรทั้งหมดของจังหวัดลพบุรี) มีโรงฆ่าสุกรเพื่อการส่งออกจำนวน 1 แห่ง ขอเน้นย้ำว่าขณะนี้ ประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และยืนยันว่าโรคนี้เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อสู่คนหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ ประชาชนสามารถรับประทานเนื้อสุกรได้อย่างปลอดภัย

ภาพ/ข่าว เอกพงษ์ พรหมเรนทร์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำสร้างความเชื่อมั่นกับชาวลพบุรี “โรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรไม่แพร่ระบาดสู่คน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/356967