โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม “ปลูกข้าวปลูกปัญญา” ร่วมกับเครือเบทาโก

เปิดอ่าน 1,892 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่19 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 09.30 น โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกปัญญา” ร่วมกับเครือเบทาโกร โดยมีนายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสมจิตร แต่งสมุด ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญา กล่าวต้อนรับ และ
นายศักดา ไพรสันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี, นางสมใจ วุฒิ พุฒินันท์ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโสเครือเบทาโกร, ดร.ประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการ โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้มีพิธีมอบทุนจากผู้สนับสนุนการสร้างฟ้องกายภาพบำบัดและงานอาชีพ โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุกล่าวสัมโมทนียกถา

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นตามโครงการสานฝันสู่โลกกว้างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณแปลงสาธิตของโรงเรียนปัญญานุกูล ต.ป่าตาล อ.เมือง เพื่อให้เด็กพิการได้พัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กพิการจังหวัดลพบุรี ให้ผู้ปกครองได้ฝึกทักษะอาชีพ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของเด็กพิการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการประกอบอาชีพของเด็กพิการเมื่อจบการศึกษาและเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาให้เด็กพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ในส่วนของกิจกรรมปลูกข้าวปลูกปัญญา ครั้งที่.7 เป็นกิจกรรมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อการเกษตร จะทำให้เด็กพิการนั้นได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ เป็นผลดีกับสมองและอารมณ์ของเด็ก ยังเป็นการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งนักเรัยนที่จบการศึกษาออกไปแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปได้จำเป็นต้องประกอบอาชีพกับครอบครัว หรือในสถานประกอบการจะได้ไม่ต้องเป็นภาระสังคม และผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

ภาพ/ข่าว เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม “ปลูกข้าวปลูกปัญญา” ร่วมกับเครือเบทาโก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/356958