โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 1,990 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 โดยปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยพิบัติที่มีความหลากหลาย เช่น วัตถุจากสารเคมี และ วัตถุอันตราย ภัยพิบัติจากอัคคีภัย ภัยพิบัติจาก แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เป็นต้น ซึ่งนับวันเกิดขึ้นบ่อย และมีระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนอย่างไร ในการป้องกันตนเองจากภัยพิบัติ ทำให้ประชาชน ต้องดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ ทั้งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และจากธรรมชาติ นำไปสู่การสูญเสียทั้งต่อร่างกาย ชีวิตทรัพย์สิน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ และ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงได้จัดอบรมและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ จัดหลักสูตรการบริหารจัดการภัยพิบัติ จากอัคคีภัยอุทกภัยและดินถล่มขึ้น เพื่อให้ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ บริหาร จัดการ อัคคีภัยได้ในเบื้องต้น รวมทั้ง นำความรู้ความสามารถไป ขยายผล สู่ประชาชนทั่วไป ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถ ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นเมื่อเกิดภัย ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2562 ขึ้น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ณ.อาคารอเนกประสงค์ (ภาคเช้า)โดยมีนายยนต์ พันชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ สำหรับการจัดโครงการนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) นักเรียน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพนักงานจ้างฯ และส่วนราชการ หน่วยงานข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้ร่วมอบรม เพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้พื้นฐานในการระงับอัคคีภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามบทบาทหน้าที่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีชุดครูฝึกจากหน่วยงานป้องกันฯ ประกอบด้วย จ.อ. ปราโมทย์ ชาติศรี เจ้าพนักงานป้องกัน เทศบาลลาดใหญ่ พ.จ.ต.ไมตรี คำทวี เจ้าพนักงานป้องกัน อบต.หนองบัวบาน ส.อ.ณรงค์ กองแก้ว ป้องกันฯ อบต.นาเสียว และ นายภูริภัทร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก (ภาคบ่าย) เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงเพื่อให้ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยแก่ตนเองและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งได้มีการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณลานด้านหลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก โดยจำลองสถานการณ์เพลิงลุกลามพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการทำงานแบบบูรณาการณ์ร่วมกันระหว่างองค์กรฝ่ายปกครอง ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจตำบลนายางกลัก เมื่อพบเห็นไฟไหม้แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ตลอด 24 ชั่วโมง นอกเหนือจากนี้ยังมีการยังมีกิจกรรม โครงการจิตอาสาหุงข้าว กระทะใบบัว เมื่อมีสาธารณภัย นำโดย นางสมัย เผือกนอก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองไทร ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ(ทีมนายางกลัก) ฝึกสอนวิธีการ หุงข้าวกระทะใบบัว เมื่อยามมีภัยแห่แก่ผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้เป็นความรู้ อีกด้วย

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/B-ijOl8uTg0

ภาพ/ข่าว คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/355458