วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีจัดโครงการสืบสาน งานศิลป์ แผ่นดินละโว้

เปิดอ่าน 1,853 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 9 สถานี โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ แห่งที่ 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติ จากนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ นำโดยนางจุรีพร ขันติ วัฒนธรรมจังหวัด ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการสืบสาน งานศิลป์ แผ่นดินละโว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีพศ. 2560 ถึง 2579 ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยโดยในช่วงวัยเรียนวัยรุ่น เป็นการปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะด้านภาษา และศิลปะ
นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (4.8) อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้สร้างความภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

จังหวัดลพบุรีเป็นเมืองที่ร่ำรวยด้วยอารยธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ประเทศไทย 4.0 โดยการสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านพุทธศึกษาศิลปศึกษา พลศึกษา และจริยศึกษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายศิลปินในจังหวัดลพบุรี ได้มีพื้นที่แสดงออกด้านศิลปะอย่างเต็มรูปแบบและแสดงศักยภาพของการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การรับรู้ในคุณค่าของงานศิลปะ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จึงได้จัดโครงการสืบสาน งานศิลป์ แผ่นดินละโว้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านงานศิลปะ ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถทางศิลปะ ให้เยาวชนได้รับรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีเพิ่มมากขึ้นสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นทั้งสิ้นจำนวน 60 คน จากสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี ที่มีนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ จำนวน 10 โรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการอบรม ให้ความอนุเคราะห์ ครูอาจารย์ นักเรียน ให้ความรู้ในสถานีศาสตร์พระราชา 9 สถานี และ ดร. จุติรัตน์ อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะวิทยากร ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องศิลปะในฐานศิลปะทั้ง 5 ฐาน

และในโอกาสเดียวกันนี้นายบํารุงรื่นบรรเทิงรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้โอวาทในการเปิดโครงการในครั้งนี้ว่า กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดี ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสืบสาน งานศิลป์ แผ่นดินละโว้ ตามที่วัฒนธรรมจังหวัด ได้กล่าวรายงาน แสดงให้เห็นว่าจังหวัดลพบุรี เป็นเมืองที่ร่ำรวยไปด้วยอารยธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านพุทธศึกษาศิลปศึกษาพลศึกษา และจริยศึกษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายศิลปินในจังหวัดลพบุรี ได้มีพื้นที่แสดงออกด้านศิลปะอย่างเต็มรูปแบบ และแสดงศักยภาพของการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างกว้างขวางพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การรับรู้ในคุณค่าของงานศิลปะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการสืบสาน งานศิลป์แผ่นดินละโว้ และจังหวัดลพบุรีมีนักเรียน นักศึกษา พี่มีความสามารถด้านศิลปะอีกหลายแห่ง การอบรมครั้งนี้ จึงเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านงานศิลปะ อีกทั้งยังทำให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถทางศิลปะ ได้รับรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีมากขึ้น

ภาพ/ข่าว เอกพงษ์ พรหมเรนทร์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีจัดโครงการสืบสาน งานศิลป์ แผ่นดินละโว้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/355408