นครแม่สอด ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2019 12:25
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,589 views

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรณกฤต ก่อประภากิจ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ห้องบุศราคัม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี สท.นครแม่สอด เข้าร่วมประชุมโดยพร้องเพียง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล-นายภิรมย์ ทองคุ้ม-นายถิรยุทธ ฉันติกุล และนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมประชุม พร้อมปลัดเทศบาลนครแม่สอด-ผู้อำนวยการกองฝ่าย-หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและชี้แจงญัตติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองงานและฝ่ายต่างๆ

รายงานข่าวแจ้งว่า ฝ่ายบริหาร ได้ยื่นญัตติขอนำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติงบประมาณ รายจ่าย เพื่อมาพัฒนานครแม่สอด ประจำปี 2563 ในวาระที่ 1 โดย สท.นครแม่สอด มีการเสนอและพิจารณางบประมาณในด้านต่างๆ

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/xJ-PcLCEcoI

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : นครแม่สอด ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/354892