โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองสระ

เปิดอ่าน 1,866 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ ( 7 สิงหาคม 2562 ) สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองสระ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองสระ โดยมีนางสาวณัฐวดี เมืองขำ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองสระกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 67คน โดยมี นายสุวัฒน์ เผ่าพันธ์ วิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในวันนี้

 

ตามที่ได้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองสระ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 ในมาตรา22 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาลขึ้น เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆของเด็กและเยาวชน ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ชุมชน และสังคม

และตามมาตรา36 กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ เพื่อเป็นศูนย์กลางกลไกประสานความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน บนพื้นฐานความเชื่อว่า “เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ควรค่าแก่การได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองสระ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/352853