พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาปี 2562

เปิดอ่าน 1,351 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ที่วัดชิโนรสสารามวรวิหาร ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พระราชปัญญารังษีเจ้าอาวาส พร้อมพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาปี 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลฯ สืบสานอนุรักษ์ ประเพณีทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว โดยมีพระราชปํญญารังษีเจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยประกอบพิธีทางศาสนาและการแสดงธรรมในเรื่องวันอาสาฬหบูชาภายในศาลาการเปรียญ รอบพระอุโบสถ 3 รอบ

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 การแสดงธรรมครั้งนั้น ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ขออุปสมบทกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/346078