นักวิ่ง กว่า 5,000คนร่วม Run For Life(ก้าวนี้มีค่าต่อชีวิต) (ชมคลิป)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2019 19:26
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,460 views

เช้าวันนี้ 14 ก.ค.2562 เวลา 04.30.น.ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาเป็นประธานเปีดงาน Rีun For Life(ก้าวนี้มีค่าต่อชีวิต) ที่ โพนทอง ร้อยเอ็ด ณ.บริเวณศาลเจ้าปู่กุดเป่ง(ศาลใน) มีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองเป็นผู้กล่าวรายงาน

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี จึงส่งผลให้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต( พชอ.) ระดับอำเภอขับเคลื่อนพร้อมบูรณาการร่วมหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12.โดยมุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยึดหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายวัลลภ จินดาเงิน ประธาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้น( กชอ.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ใหการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิรีสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

ภาพ/ข่าว คณิต ไชยจันทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : นักวิ่ง กว่า 5,000คนร่วม Run For Life(ก้าวนี้มีค่าต่อชีวิต) (ชมคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/344785