khaochad.com

เกษตรจังหวัดลพบุรี kick off พร้อมกันทั้ง 11 อำเภอ ใช้ทั้งโดรน และ เฮลิคอปเตอร์ รณรงค์กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสาน ระบาดหนัก

เกษตรจังหวัดลพบุรี kick off พร้อมกันทั้ง 11 อำเภอ ใช้ทั้งโดรน และ เฮลิคอปเตอร์ รณรงค์กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสาน ระบาดหนัก ล่าสุดข้าวโพดของเกษตรกรเสียหายแล้ว นับหมื่นไร่ และต้องเฝ้าระวังอีกกว่า 9 หมื่นไร่
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายศรีชัย ตัณฑโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้ร่วมกันในการเปิดงาน วันรณรงค์ การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ด้วยวิธีผสมผสาน ณ แปลงเพาะปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือเป็นการ kick off พร้อมกันครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี โดยถือเป็นการรณงค์กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดครั้งใหญ่ แบบผสมผสาน หลากหลายวิธี เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด ของ “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” ทั้ง วิธีทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญา และเทคโนโลยีชาวบ้าน รวมถึงงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร อาทิ การใช้กับดักกากน้ำตาลล่อทำลายผีเสื้อตัวเต็มวัย , การใช้ แมลง กำจัดแมลง ด้วยการปล่อยแมลงเบียน และ แมลงหางหนีบ ลงสู่แปลงข้าวโพดที่มีการแพร่ ระบาด เพื่อให้ แมลงเบียน และ แมลงหางหนีบ ไปกิน ไข่และตัวอ่อน ของ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด รวมถึงการใช้เทคโนโลยี และเคมีการเกษตร ด้วยการใช้ โดรน และ เฮลิคอปเตอร์ ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ลงสู่แปลงปลูกข้าวโพด เพื่อกำจัด ไข่ และ ตัวอ่อน รวมถึงตัวเต็มไว โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีการระบาดรุนแรง ซึ่งวิธีการต่างๆ จะต้องนำไปใช้ ให้เหมาะสมกับพื้นการแพร่ระบาด และพื้นที่เฝ้าระวัง เนื่องจาก “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว โดยใช้เวลาแค่รุ่นละ 30-40 วัน วงจรชีวิต ตั้งแต่ เป็น ไข่-หนอน-ดักแด้-ตัวเต็มวัย ใช้เวลาเพียง 31 วัน และเมื่อเป็นผีเสื้อ สามารถบินได้ไกลเฉลี่ยคืนละ 100 กิโลเมตร และเป็นแมลงศัตรูพืชที่กินพืช ได้มากกว่า 80 ชนิด รวมถึง ข้าว อ้อย พืชตระกูลผักทั้งหมด และ ไม้ดอกไม้ประดับ ด้วย หากไม่สามารถควบคุม หรือตัดวงจรการแพร่ระบาดได้ จะสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจภาพร่วม ของประเทศได้

สำหรับ จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด ทั้งหมด จำนวน 123,833ไร่ พบมีพื้นที่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจำนวน 11,855 ไร่ และมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง จำนวน 92,153 ไร่คิดเป็นร้อยละ 74.42 ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จึงได้ เร่งรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยวิธีผสมผสาน เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้จักหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พร้อมแนวทางในการควบคุม และป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมการใช้แนวทางในการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน พร้อมกันทั้ง 11 อำเภอ ครอบคลุมทั้ง จังหวัด เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว สมชาย เกตุฉาย
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *