ป.ป.ช.สระแก้วเปิดเวทีชุมชนSTRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 1,284 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

9 ก.ค. ที่ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้วเขต 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานเปิดโครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว เวทีชุมชน strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ลงนามคำมั่นสัญญา และ มอบธงสัญลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ชมรม strong ในการต่อต้านทุจริต รวมทั้งระดมความคิดเห็นเชิงบูรณาการในเรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

สำหรับแนวทางในการดำเนินการตามแผนบูรณาการการต้านทุจริตและประพฤติมิชอบมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตและขยายผลกลุ่มเครือข่ายท่านทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ผ่านกลไกการทำงานร่วมกับคณะกรรมการชมรม strong ซึ่งในการดำเนินการโครงการครั้งนี้มีประชาชนกว่า 200 คน ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนในเขตอำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร อำเภอโคกสูง และ อำเภอตาพระยา โรงเรียนอรัญประเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เขต 7 และ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 จังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ป.ป.ช.สระแก้วเปิดเวทีชุมชนSTRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน (ชมคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/343292