โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางพหุภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

เปิดอ่าน 1,382 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางพหุภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวปาจรีย์ จันคะนา ตําแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางพหุภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูต่างประเทศและอาจารย์นักเรียนจํานวน 50 คน โดยมีทีมวิทยากรของกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอยด้วยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีทั้งครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเข้าร่วมให้ความรู้ด้านภาษา ซึ่งทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้มีนักเรียนที่มีความสนใจในทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นจํานวนมาก อาทิเช่น ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเวียดนาม เป็นต้น

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาในการดําเนินชีวิตประจําวัน เนื่องจากภาษาในปัจจุบันสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับนักเรียนได้ อีกทั้งอําเภอคลองใหญ่จัดอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความสําคัญทั้งการค้าและการลงทุน อีกทั้งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการศูนย์กลางศึกษาในภูมิภาคด้านการภาษาต่างประเทศ ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงเล็งเห็นด้านภาษาเป็นอย่างมาก และเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สนใจด้านภาษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยกระบวนการสร้างคนด้วยการให้การศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะทําให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ อันก่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง เพื่ออนาคตของนักเรียนที่อยู่ติดกับชายแดนเพื่อนบ้าน เพื่อน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลต่อไปในอนาคตข้างหน้าของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจึงได้จัดขึ้น

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางพหุภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น