เปิดโครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจ ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์”

เปิดอ่าน 1,419 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่นครนายกเมื่อเวลา 11.00 น. 24 มิ.ย. 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมกับ
นายบัญชา เชาวรินทร์รองผู้ว่าฯ นครนายก กล่าวต้อนรับเลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองรอง” ที่มีการสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือกระจายราได้สู่เมืองรอง และชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและต่อยอดการรณรงค์สร้างความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับผู้กระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) จึงได้เลือกจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” เนื่องจากเป็นเมืองรองที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ

ภายหลังการเปิดตัวโครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เดินทางไปที่ท่าเทียบเรือขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อร่วมจัดกิจกรรมกลางแจ้งรณรงค์ให้ความรู้ด้านการประกันภัยผ่านโครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” ในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดนครนายกด้วยระบบประกันภัยรวมไปถึงการเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวกับสถิติ สาเหตุ และอันตรายจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ลดความเสี่ยงในการการประกอบธุรกิจ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย
“การจัดโครงการในครั้งนี้ คปภ. มีความคาดหวังว่าผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในจังหวัดนครนายก จะตื่นตัวและเล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งกรณีที่ภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปเดินทางท่องเที่ยวโดยรถเช่าเหมาที่ไม่ผ่านบริษัททัวร์จะได้ตระหนักและเห็นถึงประโยชน์ของการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอันจะส่งผลให้ผู้ประสบภัยจากการท่องเที่ยวได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดนครนายกอีกด้วย

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่ ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่ ทีมข่าวภูมิภาค
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เปิดโครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจ ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/339006