ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ชื่นชมศูนย์ราชการสะดวก 11 แห่งที่มุ่งมั่นบริการประชาชน “ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ” (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 1,540 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 19 มิ.ย. 62 นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 11 แห่ง ที่ผ่านการคัดกรองด้านเอกสารการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก อาทิ เกณฑ์ด้านกายภาพหน่วยงานประเมินตนเอง เกณฑ์ด้านคุณภาพและเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นการบริหารราชการที่ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ก่อให้เกิดผลที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนทราบเข้าใจง่ายเวลามาติดต่อ ส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชน มีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ  “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

จังหวัดนครสวรรค์ มีหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการตรวจประเมิน 11 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อ.แม่วงก์ สาขาท่าตะโก สาขาไพศาลี สาขาตากฟ้า สาขาตาคลี สาขาช่องแค,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาบรรพตพิสัย สาขาเก้าเลี้ยว สาขาช่องแค การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี  โดย ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า มีความประทับใจในความมุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานในการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกได้ตามเกณฑ์ ซึ่งแต่ละแห่งมีจุดเด่นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ ขึ้นอยู่กับประชาชนที่มาขอรับบริการ เขตเมือง ชนบท ทุกหน่วยงานมีความตั้งใจ ปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีหน่วยงานราชการเข้าหลักเกณฑ์การคัดกรองถึง 11 แห่ง เชื่อว่าต่อไปจะมีมากกว่านี้  และขอเชิญหน่วยงานในจังหวัด

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ชื่นชมศูนย์ราชการสะดวก 11 แห่งที่มุ่งมั่นบริการประชาชน “ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ” (ชมคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/337951