ภาคเอกชน กกร. ประชุมเพื่อร่วม พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจ และเตรียมความพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมนานาชาติ LIMEC ครั้งที่ 5 ที่นครแม่สอด

เปิดอ่าน 1,452 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.จังหวัดตาก) ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดตาก , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ สมาคมธนาคารไทยจังหวัดตาก(ชมรมธนาคารจังหวัดตาก) ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ เสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจภาคต่างๆ ให้มีบทบาทในการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การบริการ และการจ้างแรงงานภายในจังหวัดตาก โดยมีการประชุม กกร.ตาก ร่วมกันที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ง 3 องค์กรภาคเอกชนหลักจังหวัดตาก

โดยการประชุมครั้งนี้ นายปรีดา แก้วเกตุ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก ในฐานะประธาน กกร.จังหวัดตาก ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ,นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก , พร้อมด้วยคณะกรรมการ กกร.จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้สรุปชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ด้านเศรษฐกิจ ตามข้อหารือในการประชุม เช่น สรุปงานในการเตรียมความพร้อมการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 5 ที่ นครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 – สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ผ่านมา เพื่อติดตามงานในด้านต้างๆที่ทุกฝ่ายได้รับมอบหมาย – การติดตามความคืบหน้าแผนงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – การจัดคอนเสิร์ตการกุศล กกร.จังหวัดตากร่วมสร้างสรรค์สังคม – และ การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลแม่สอด ในช่วงการจัดงาน LIMEC 5 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตให้กับทางโรงพยาบาล


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ภาคเอกชน กกร. ประชุมเพื่อร่วม พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจ และเตรียมความพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมนานาชาติ LIMEC ครั้งที่ 5 ที่นครแม่สอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/337608