khaochad.com

สระแก้วขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา:สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หวังเพิ่มรายได้และพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล

วันนี้( 17 มิ.ย.62 ) นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา:สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังนโยบายด้านสมุนไพรของจังหวัดสระแก้ว และความรู้จากวิทยากร เรื่อง การยกระดับมาตรฐานสมุนไพรเพื่อการค้า ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เรื่อง นวัตกรรมสมุนไพรไทยในการดูแลโรค NCDs โดย ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธานกรรมการบริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่นจำกัด และเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา :สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ โดยนำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญหาและผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยมาแสดงและจำหน่ายด้วย

นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีเนื้อที่ ทั้งหมด ๔.๔๙๖ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 2.๓๔๐ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5๒ ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีการทำเกษตรกรรมประกอบด้วยข้าว,พืชไร่,ไม้ยืนต้นและไม้ผลซึ่งสมุนไพรเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรจังหวัดสระแก้วมีการเพาะปลูก โดยดั้งเดิมจะผลิตส่งรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์และองค์การเภสัชกรรมตลอดจนบริษัทผู้ผลิตสมุนไพร ประกอบกับปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคได้เปลี่ยนไปสู่กระแสรักสุขภาพ การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคตั้งแต่ กระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของผลผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นการเพิ่มมูลค่า และความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดการอบรมเรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ขึ้น เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานสมุนไพรเพื่อการค้า และนวัตกรรมสมุนไพรไทยในการดูแลโรคNCDsรวมทั้งการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การสร้างมาตรฐานและการตรวจสอบย้อนกลับได้ การขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

ภาพ/ข่าว สนธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *