อบจ.ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)

เปิดอ่าน 1,475 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เพิ่มเติม และงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ต่อไป โดยเป็นการประสานความร่วมมือกันจากภาคีทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดชลบุรีอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีอย่างยั่งยืน

โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคม และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกว่า 200 คน และที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนดังกล่าวในระยะ 5 ปี รวมงบประมาณกว่า 12,000 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อบจ.ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/336105