สวทช.ดึงเครือข่ายด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ เข้าร่วมเครือข่ายออนไลน์ บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,606 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่ห้อง 301 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นางกมลพรรณ พันพึ่ง หัวหน้างานแผนกลยุทธ์และบริหารงานวิจัย สวทช. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รวมพลัง : เครือข่ายออนไลน์บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ” เพื่อเผยแพร่และอบรมการใช้งานระบบการจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์ www.thaisynergy.org “รวมพลัง – คุณค่า ศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุ คนพิการ” ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายสามารถสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลาง ในรูปแบบเป็นบทความ ที่บอกเล่ากิจกรรมความเคลื่อนไหวของเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ดูงาน เครื่องมือในการทำงาน เรื่องราวน่ารู้จากท้องถิ่นซึ่งมีความหลากหลายของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งมีตัวแทนเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

นางกมลพรรณ พันพึ่ง เปิดเผยว่า เจตนารมย์ที่มาของเว็บไซต์รวมพลังนั้น “ส่วนหนึ่ง เราต้องการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบข้ามหน่วยงาน ที่ไม่ต้องยึดติดกับกฎระเบียบแบบแยกส่วนอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มจากการสร้างสภาพแวดล้อม ให้หน่วยงานภาคีมีการทำงานแบ่งปันความรู้แบบง่ายๆ บนพื้นที่กลางร่วมกันบนเว็บไซต์ จากนั้นประเมินว่าจะมีแนวทางพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างไร” ความร่วมมือ ร่วมความคิดของภาคีเครือข่ายจะช่วยลดช่องว่างการทำงานที่เคยแบ่งแยกกันให้มีความกลมกลืนและสร้างสรรค์ไปด้วยกันได้ เว็บไซต์ “รวมพลัง” จะเป็นจุดพบปะกลางของเครือข่าย ที่มีชีวิตชีวา เข้ามาแล้วจะรู้สึกอบอุ่นแบบสัมผัสได้ เมื่อได้เห็นเพื่อนของเราทำงานจากในพื้นที่ของภูมิภาคต่างๆ ขณะเดียวกัน จะเป็นการสะท้อนมุมมอง ความต้องการของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนบูรณาการบริการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรองรับการทำงานแบบความร่วมมือข้ามหน่วยงาน โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูล แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ และขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว อโนทัย งานดี พังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สวทช.ดึงเครือข่ายด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ เข้าร่วมเครือข่ายออนไลน์ บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/335807