สรุปประชุมความคืบหน้าการรับฟังผังเมือง EEC

เปิดอ่าน 1,709 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ณ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นร่างผังเมือง EEC 3 จังหวัด(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)และความก้าวหน้าโครงการ EECโดยมี นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน EECและรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ที่ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
นายนายเชิดชัย นัยมิตร ในฐานะผู้ประสาน CAEC เปิดเผยว่า ตามที่คณะทำงานผังเมืองEEC ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานผังเมือง EEC ณ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี ในประเด็นการรับฟังความเห็นผังเมือง EEC และความคืบหน้าโครงการ EEC พอสรุปได้ว่า
1.การผ่อนปรนในพื้นที่เขตชุมชนให้สามารถสร้างอาคารที่พักขนาดใหญ่ได้ในพื้นที่ บางแสน ศรีราชา บางละมุง และพัทยา

2.การอนุญาตต่อยอดธุรกิจ SME ในพื้นที่ควบคุมที่มิใช่พื้นที่สีม่วง (อุตสาหกรรม)

3.การขยายความเจริญการขนส่งและการเดินทางในพื้นที่ห่างออกไปในการเชื่อมโยงพื้นที่พัฒนาหลักชายฝั่งทะเล หนองใหญ่ บ่อทอง

4.ให้เกิดการทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการ ในพื้นที่ที่เข้าดำเนินงานเพื่อลดการสิ้นเปลืองงบประมาณของส่วนราชการ

5.การเฝ้าระวังพื้นที่ทางทะเล ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบชีวภาพทางทะเล เช่น ขยะ และของเสีย
6.มาตรการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย

7.การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสการพัฒนา โดยการกำหนดเฉพาะเจาะจงในการก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
8.ขอให้มีการกำหนดแผนการทำงาน (Time Line) ที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ฯลฯ

ทั้งนี้คณะทำงานผังเมืองEEC โดย รองเลขาธิการ EEC และรองอธิบดีกรมผังเมือง จะนำข้อมูลไปปรับปรุง เพื่อเสนอข้อมูลให้บอร์ด EEC รับทราบต่อไป
สำหรับโครงการ EEC ย่อมาจาก Eastern Economic Corridor หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา จะทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สรุปประชุมความคืบหน้าการรับฟังผังเมือง EEC

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/335566