khaochad.com

ใบปลิวว่อน !! เกลื่อนเมือง แจ้งเบาะแสการทุจริต ผอ. สพม 29, ผอ.แจงไปขวางไม่ให้ใช้เงินงบประมาณมากและ มีเจ้าพ่ออยู่ใน สพม.29

ใบปลิวว่อน !! เกลื่อนเมือง ระบุ แจ้งเบาะแสการทุจริต ผอ.สพม 29  ระบุพบเห็นพฤติกรรมและการบริหารราชการ.กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่ส่อไปในทางไม่สุจริตมด้าน ผอ.สพม.29 แจงยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดซึ่งอาจจะไปขวางไม่ให้ใช้เงินงบประมาณมากและ มีเจ้าพ่ออยู่ใน สพม.29

เมื่อวันที่  7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการแจกใบปลิวว่อนระบุ แจ้งเบาะแสการทุจริต ผอ. สพม 29 ที่หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลฯและที่โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาส การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหหมาะสม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกว่า 27 หน่วยงานจำนวน 250 คนเข้าร่วมประชุม ซึ่งก่อนการประชุมมีใบปลิวจำนวนมากที่บริเวณลานจอดรถ และภายในห้องประชุม ซึ่งใบปลิวดังกล่าวระบุว่า แจ้งเบาะแสการทุจริตนายพิทยาไชยมงคล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ผอ. สพม 29 ) โดยมีข้อความกล่าวหาโจมตีการทำงานของ ผอ.สพม.29  เขียนว่า ด้วยพวกข้าพเจ้า คณะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพม. เขต 29 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารราชการและเงินงบประมาณของแผ่นดินได้พบเห็นพฤติกรรมและการบริหารราชการการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่ส่อไปในทางไม่สุจริตของผอ. สพม. เขต 29 นายพิทยา ไชยมงคลจำนวนหลายประการเช่น วางแผนออกคำสั่งแต่งตั้งนายจิตติ เสือสา เป็นที่ปรึกษา ผอ. สพม.เขต 29 ในทันทีโดยคำสั่งที่ 361/ 2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยจ้างในอัตราเดือนละ 20,000 บาท ทั้งๆที่มีนายวลงกรณ์ บุญเต็มรองผอ.

สพม.เขต 29 ปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้กำกับควบคุมดูแลงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาให้สิ้นเปลืองเงินงบประมาณแผ่นดิน และการจัดจ้างนั้นก็เป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พศ.2535 . แต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นรอง ผอ.สพม.เขต 29 มีหน้าที่สั่งราชการในงานของศึกษานิเทศก์ทุกอย่าง โดยไม่มีกฎหมายให้กระทำได้ ,ในปีการศึกษา 2561

นายพิทยาไชยมงคล ได้สั่งห้ามไม่ให้ศึกษานิเทศก์ออกเทศติดตามผลการ จัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดโดยอ้างว่าไม่มีนโยบายและไม่มีเงินงบประมาณจึงส่งผลทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตกต่ำลงและศึกษานิเทศก์ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ตามที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้กำหนดไว้ ,นำเอาระบบ my office มาใช้ในการสั่งราชการแม้แต่ในวันที่ตัวเองไม่ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ,ไม่ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินต่อ ป.ป.ช. และได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด จากธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่นๆในแต่ละเดือนเกินกว่า 3,000 บาท โดยไม่แจ้งต่อป.ป.ช.และไม่ได้ไม่นำเงินเหล่านั้นเข้าเป็นรายได้ในส่วนของราชการแต่กลับนำเอาเงินเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,ใช้อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยทุจริต โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 15:00 น ได้สั่งให้พนักงานขับรถยนต์ ขับรถตู้ของสำนักงานหมายเลขทะเบียน นข- 4297 อุบลราชธานีพานายพิทยา ไชยมงคลไปร่วมงานศพญาติของตนที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์จนดึกดื่นแล้วให้พาไปส่งที่บ้านพักของตนเองเลขที่93 หมู่ที่ 7 ตำบลตาเป็ก อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 สั่งให้พนักงานขับรถคนนั้นรดน้ำต้นไม้ในบริเวณบ้านและสวนทั้งหมดเสร็จแล้วสั่งให้ตัดต้นไม้และตัดฟืนให้แก่ตัวเองทั้งวัน ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 นายวิทยากับภรรยาไปทำธุระที่นครราชสีมาแต่สั่งให้พนักงานขับรถยนต์คนเดิมไปทำงานเพื่อเดินสายต่อท่อน้ำประปา เข้าไปในสวนส่วนตัวของนายพิทยาตลอดทั้งวัน

และในวันเวลาประมาณ 4:00 น. ของวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562ได้สั่งให้ขับรถยนต์ตู้พานายพิทยาไปราชการที่โรงแรมภูเขางามรีสอร์ทจังหวัดนครนายกตามหนังสือเชิญของสพฐ.ซึ่งเป็นการนำเอาทรัพย์สินและบุคลากรของราชการเพื่อไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว , เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการ สั่งให้พนักงานขับรถยนต์ขับรถยนต์กระบะ 4 ประตูของสำนักงานหมายเลขทะเบียน กพ – 749 อุบลราชธานีไปรับพันธุ์ต้นทุเรียนและปุ๋ยที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษแล้วให้นำไป ส่งให้แก่ตนที่บ้านพักเลขที่ 93 หมู่ที่ 7 ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์และในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 สั่งให้พนักงานขับรถยนต์นำท่านไปติดต่อสถานที่ราชการหลายแห่งเพื่อขอคัดสำเนาเอกสาร มาทำการแก้ไขวันเดือนปีเกิด และขอต่ออายุราชการโดยให้พาไปที่โรงเรียนดอนไม้ไฟ,ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติและ สพม. 32 จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งๆที่เป็นการไปติดต่อราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่กลับอ้างว่าไปราชการและใช้ทรัพย์สินของทางราชการในทางที่ไม่ชอบ และเมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2562 ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยทุจริตสั่งอนุมัติให้ใช้เงินราชการและอนุญาตให้ตัวเองไปราชการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)โดยอ้างว่าเพื่อไปติดต่อเรื่องการบริหารงานบุคคล ทั้งๆที่ข้อเท็จจริงคือเพื่อไปส่งเรื่องการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของตัวเองและไปวิ่งเต้นขอต่ออายุราชการไปและเตรียมตัวเพื่อรับการผ่าตัดโพรงจมูกจากการเป็นโรคไซนัสอักเสบแต่กลับอ้างว่าไปราชการจึงเป็นการนำเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

ด้าน นายพิทยาไชยมงคล  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กล่าวว่า เรื่องทั้งหมดได้ทำตามระเบียบของทางราชการทั้งสิ้น ที่ผ่านมาก็ตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุด ยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจจะไปขวางไม่ให้ใช้เงินงบประมาณมาก มีไม่เกิน 2-3 คน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ท่านเก่า ๆ จะทราบดีว่าใครเป็นเจ้าพ่ออยู่ใน สพม.29 มีปัญหามายายนานตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อจะเดินหน้าไปได้ …นายพิทยา กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *