นอภ.แม่สอด นำผู้ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าว จำนวน 7 ราย ทำพิธีปฏิญาณตนว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทย ตามมาตรา 12 วรรค 3

เปิดอ่าน 1,540 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร นายศุภชัย หมอกแสง เจ้าหน้าที่ปกครอง ได้นำผู้ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าว ที่เป็นชนกลุ่มน้อย ในพื้นทีอำเภอแม่สอด 7 ราย จากทั้งหมด จำนวน 174 ราย ทำพิธีปฏิญาณตนว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทย ตามมาตรา 12 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการยื่นคำขอผ่านอำเภอแม่สอด เพื่อให้กรมการปกครองพิจารณาดำเนินการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้ และได้ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราชานุญาตแล้ว

ณ ห้องปฎิบัติราชการนายอำเภอแม่สอด ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นอภ.แม่สอด นำผู้ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าว จำนวน 7 ราย ทำพิธีปฏิญาณตนว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทย ตามมาตรา 12 วรรค 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/333955