โรงพยาบาลปทุมราชวงศาเป็นตัวแทนโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขตบริการสุขภาพที่10 ในการเข้าร่วมมหกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม2562

เปิดอ่าน 5,090 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลปทุมราชวงศาเป็นตัวแทนโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขตบริการสุขภาพที่10 ในการเข้าร่วมมหกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม2562
ในการเข้าร่วมมหกรรมในครั้งนี้โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านสสจ.นพ.ประภาส วีระพล พร้อมทั้งมาให้กำลังใจทีมงาน
อีกทั้งยังมีเครือข่ายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทั้งในโรงพยาบาล ท่านสสอ. รพ.สต.นาป่าแซง กลุ่มเกษจรอินทรีย์บ้านคำพระ และภาคีเครือข่ายต่างๆเกษตรอำเภอ และเครือข่ายเกษตรต่างๆ ที่สนับสนุนและร่วมมือกันมาโดยตลอดและตลอดไป
สำหรับโรงพยาบาลปทุมราชวงศานั้นได้รับนโยบาย จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในปี 2560 ครอบคลุมโรงพยาบาลต้นแบบทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาด ลดอัตราการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน

อำเภอปทุมราชวงศาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 210,000 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าว พืชไร่ ผลไม้และผักหลายชนิด โรงพยาบาลปทุมราชวงศาเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการสุขภาพครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล มีหน่วยบริการปฐมภูมิ 12 แห่ง มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ทำให้ต้องการวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการทั่วไป เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย โรงพยาบาลปทุมราชวงศาจึงได้ดำเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นำโดย พญ.บุศณี มุจรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จึงได้ประกาศดำเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

โดยการดำเนินงานตามแนวทางดังนี้
– การประกาศนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมเปิดตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาล และได้ทำการบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การซื้อผัก/ผลไม้ ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ หรืออื่นๆที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกพระ, กลุ่มอื่นๆ กับโรงพยาบาลปทุมราชวงศา
– แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง มาตรการ และจัดทำแผนโครงการ ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะ

กรรมการดำเนินงาน
– การประกาศ สื่อสารนโยบาย ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
– การดำเนินงานตามแผนโครงการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกพระ การสนับสนุนโครงการจากเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา การได้รับความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ ณ ตลาดสดเทศบาลปทุมราชวงศา ในประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และจัดกิจกรรมอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคในกลุ่มผู้ประกอบการและสร้างภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
– กิจกรรม Mobile unit ร่วมกับ อปท ,รพ.สต ตรวจสารปนเปื้อน
– กิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นในแต่ละเดือน
– วิทยากรให้ความรู้ด้านอาหารกับผู้ประกอบการ
– กิจกรรมตรวจสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ผ่านเกณฑ์ทุกราย
– การกำหนดเมนูอาหารสำหรับบริการผู้ป่วยในล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน
– การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกระเบียบ โดยระบบ E bidding
– การตรวจสอบคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบตามเกณฑ์โดยโภชนากร
– การมีการตรวจสอบคุณภาพประจำปี โดยทำแผนเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
– การตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสุขภิบาลอาหาร
– จัดให้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ในโรงพยาบาลที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งเป็นการสนับสนุน สนับสนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้โรงพยาบาลปทุมราชวงศายังได้ดำเนินงานเฝ้าระวังการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์ โดยการอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในอำเภอปทุมราชวงศาให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในการเลี้ยงสัตว์ การเลือกใช้สมุนไพรทางเลือกในการรักษา ระบบการเฝ้าระวังการใช้ยา การจำหน่ายยาที่ไม่เหมาะสมโดยปศุสัตว์อำเภอ และร่วมกันขับเคลื่อนผ่านกลไกการทำงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาแกนนำเกษตรกรรมเพื่อการใช้ยาสมเหตุผลวิถีเกษตรปลอดภัย
การขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยภายใต้กิจกรรม “Farm to School” โดยการเชื่อมโยงงานอาหารปลอดภัยจากโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหารจากวัตถุดิบที่ปลอดสารเคมีและมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ จากการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและส่งตรวจสารฆ่าแมลงด้วย mobile unit ทุกเดือน

 

 

 

 

จากเส้นทางอดีตถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลปทุมราชวงศาได้ดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยผ่านกระบวนการบริหารควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้มารับบริการ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกภาคส่วน ให้โรงพยาบาลปทุมราชวงศาเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดต่อ

 


TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงพยาบาลปทุมราชวงศาเป็นตัวแทนโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขตบริการสุขภาพที่10 ในการเข้าร่วมมหกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/332839