ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หวังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ เลือกตั้งท้องถิ่น (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,665 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา09.00 น.ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรัชต์ การ์เด้นท์ อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด นาย อำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์โดยมี นายพศพงษ์ พฤกษชาติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ หัวหน้าสถานีวิทยุ ผู้สื่อข่าว และนักจัดรายการวิทยุในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ร้อยเอ็ด กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีภารกิจในการ ประชาสัมพันธ์นโยบายและการด าเนินงานของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ได้จัดทำโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 คน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์และสนับสนุน ให้ประชาชนมีความสำนึกรักบ้านเกิดและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตนเองเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและการเลือกตั้งที่โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม การจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ในครั้งนี้ มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และนางปาลิกา วิริยะพาณิชย์ เจ้าพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ เป็นผู้มาบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่พลเมืองของประชาชนชาวไทยตามกฎหมาย สิทธิ อำนาจ หน้าที่ และการ ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ เลือกตั้งท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์น ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการ เลือกตั้งท้องถิ่นตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีต่อไป

ภาพ/ข่าว คณิต ไชยจันทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หวังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ เลือกตั้งท้องถิ่น (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/332402