เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 2/2562 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,613 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมีนายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้ต้องขังเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 200 คน และมีพระโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุต เป็นวิทยากรธรรมะหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางพระธรรมมงคล(หลวงพ่อวิริยังค์สิรินุธโร) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างความรักความเมตตา ไมตรีจิต สร้างความเชื่อมั่น สร้างพลังความอดทนและการตัดสินใจให้สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกจิตสำนึก ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ กลับไปดำรงชีวิตประจำวันในสังคมอย่างสันติสุขในสังคม และเพื่อเปิดโอการศให้องค์การด้านศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟิ้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังต่อไป

นายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธินี้ เป็นโครงการที่กรมราชทัณฑ์จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างความรักความเมตตา ไมตรีจิต สร้างความเชื่อมั่น สร้างพลังความอดทนและการตัดสินใจให้สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ กลับไปดำรงชีวิตประจำวันในสังคมอย่างสันติสุขในสังคม ซึ่งผู้ต้องขังจะต้องผ่านการฝึกอบรมทุกคนเพื่อให้ผ่านก้าวย่างแห่งการเลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ที่ 4

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 2/2562 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/331176