ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม “รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน” ฮิจเราะห์ศักราช 1440 เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” (มีคลิป)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2019 21:08
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,571 views

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม “รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับในช่วงแรกของการจัดกิจกรรม มีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน การบรรยายหัวข้อ “รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน” จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะผู้มาร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวว่านับเป็นโชคดีของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ได้เกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ดูแลอุปถัมภ์ประชาชนในทุกศาสนา ซึ่งในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เป็นเดือนแห่งการแบ่งปัน ผู้ที่มีความพร้อมมากกว่าควรช่วยเหลือผู้ที่มีความพร้อมน้อยกว่า โดยในการบริหารงานจังหวัดนราธิวาสได้กำหนด นโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” ซึ่งมีการแยกหมวดหมู่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “วาระ…นราแบ่งปัน” มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเมื่อประชาชนมีเรื่องเดือดร้อน ถือเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ต้องให้การช่วยเหลือทันที โดยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเป็นศาสนาของตน

ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้มาร่วมงาน และเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นประธานกรรมการอิสลามได้กล่าวดุอาร์ อาซาน และในช่วงเวลา 18.24 น. ละศีลอดด้วยอินทผาลัม /ขนมหวาน และร่วมรับประทานอาหาร โดยได้เลี้ยงอาหารให้กับเด็กกำพร้า เด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีเด็กและเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอาฮูรอยเราะ บ้านสะปอม บ้านยะกัง และเด็กในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการตระหนักและรำลึกถึงความสำคัญทางศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

 

ทั้งนี้ เดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อถ่ายทอดวิธีการดำเนินชีวิต และประพฤติตนตามหลักศาสนบัญญัติ สำหรับชาวมุสลิมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพิสูจน์ศรัทธาอันเข้มแข็ง และแสดงความเคารพในพระผู้เป็นเจ้า โดยฝึกความมั่นคงทางจิตใจและร่างกายด้วยการถือศีลอด การละเว้นอบายมุขทุกประเภท และยึดมั่นในการทำความดี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธิ์งอกงามด้วยใจมีคุณธรรม มีความรัก ความเอื้ออาทร แบ่งปันให้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อที่จะได้นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม “รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน” ฮิจเราะห์ศักราช 1440 เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/330912