ประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตจังหวัดนนทบุรี และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คนนนท์ไม่ทนต่อการทุจริต”

เปิดอ่าน 1,674 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตจังหวัดนนทบุรี และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คนนนท์ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้อันตรายหากเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน​

เมื่อเวลา​ 09.00 น.วันที่​ 21​ พ.ค​ 2562​ นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต พ.ต.ท. สมศักดิ์ แววพานิช ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ต.ท. ทนง เพิ่มพูน
ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดนนทบุรี นายสุทนต์ กล้า การขายคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตจังหวัดนนทบุรี​ การจัดการประชุม​ในครั้งนี้​ก็​เพื่อ​ปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนให้เกิดทัศนคติสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตจังหวัดนนทบุรี และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คนนนท์ไม่ทนต่อการทุจริต”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้อันตรายหากเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อลดโอกาสการทุจริต หรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พุทธศักราช 2560 – 2564)  ที่ต้องการสร้างประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นเครือข่ายจิตอาสา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานภาคประชาสังคม ที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัครด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 200 คน

ภาพ/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตจังหวัดนนทบุรี และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คนนนท์ไม่ทนต่อการทุจริต”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/329449