khaochad.com

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครอง“โรงเรียน – บ้าน – ประสานสัมพันธ์”พร้อมมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียน (มีคลิป)

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณห้องประชุมโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 284 หมู่ 14 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภายใต้ชื่อ“โรงเรียน – บ้าน – ประสานสัมพันธ์” เพื่อร่วมชี้แจง ข้อมูล ข่าวสาร แนวทางการศึกษา และ กิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง อีกทางหนึ่ง
โดยมี ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาติ ผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน ประชุมผู้ปกครอง “โรงเรียน – บ้าน – ประสานสัมพันธ์” โดยมีบรรดาผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมรับฟังอย่างเนืองแน่น พร้อมทั้ง เปิดให้มีการ ซัก-ถามปัญหา และเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในทุกๆด้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามวิสัยทัศน์โรงเรียน คือ โรงเรียนกุลดิศฯ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม เป็นผู้นำด้านความรู้ ควบคู่การพัฒนา เสริมภาษาสู่อาเซียน พากเพียรด้วยความพอเพียง

จากนั้น มิส.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา จำกัด ประกอบด้วย 1.ผลการทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 คือ ด.ญ.นิริญา โฉมยา ,คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1 ของจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 คือ ด.ญ.วรัทยา หันแจ้ด 2.ผลการทดสอบความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1 ของจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 ด.ช.มนัส ใจเที่ยงธรรม ,คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1 ของจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ด.ญ.ญาณิศา คำจันทร์ ,คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1ของจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ด.ญ.ภัทราพร ถานะมั่น ,คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1 ของจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ด.ญ.พัทธิฏฐา จันเฮ้า และ ด.ญ.พรไพริน สินคงป้อง ได้เข้าร่วมการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาจีนระดับขั้นความรู้พื้นฐาน (HSK) ด้าน การ ฟัง พูด อ่าน และเขียน กับทางสถาบัน ขงจื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มีผลคะแนนสอบ ดังนี้ ทักษะด้านการฟัง 100 คะแนน ,ทักษะด้านการอ่านและการเขียน 100 คะแนน คะแนนเต็ม 200 คะแนน  พร้อมกันนี้ ในช่วงท้ายกิจกรรม ทางครูผู้สอน ได้นำพาผู้ปกครอง แยกย้ายไปตามห้องเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อรับทราบพฤติกรรมของบุตรหลาน และเป็นการพบปะ พูดคุย ระหว่างครูกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *