ไทย สหรัฐเปิดโครงการความร่วมมือ Pacific Partnership 2019 (มีคลิป)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2019 8:26
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,501 views

เวลา 16.30 น.วันที่ 19 พ.ค. พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร และ นาวาเอก Randy Van Rossum ตำแหน่ง Mission Commander ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Pacific Partnership 2019 บนเรือ USNS Fall River ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี
สำหรับโครงการ Pacific Partnership 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2562 โดยกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในส่วนของงานด้านการแพทย์ โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็น รวมถึงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ความคุ้นเคยกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การประสานงานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของมิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในโครงการฯ ประกอบด้วย การฝึกด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ณ สโมสรสัญ ญาบัตร กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี การฝึกด้านการแพทย์และพยาบาล (Medical) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี การฝึกด้านการพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชน โดยการก่อสร้าง (ENCAP) จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โรงเรียนวัดเขาฉลาก และ โรงเรียนมาบฟักทอง จ.ชลบุรี และการฝึกด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) ณ โรงเรียนทุ่งสุขลา โรงเรียนชลกัลยานุกูล และโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 จ.ชลบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี และศูนย์การค้า Terminal21 พัทยา รวมถึง การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของผู้แทนเหล่าทัพที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกา ณ สนามกีฬา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช จ.ชลบุรี

การจัดกำลังเข้าร่วมและรับผิดชอบการฝึกตามโครงการฯ ของกองทัพไทย ในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ การฝึกด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติรับผิดชอบโดย กรมกิจการพลเรือนทหาร เชิญส่วนราชการพลเรือนและภาคประชาสังคมเข้าร่วม การฝึกด้านการแพทย์และพยาบาลรับผิดชอบโดย กรมแพทย์ทหารเรือ เชิญบุคลากรด้านการแพทย์ของทหารเข้าร่วม การฝึกด้านการพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชน โดยการก่อสร้าง รับผิดชอบโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 14 และ กองพันทหารช่างกองพลนาวิกโยธิน และการฝึกด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รับผิดชอบโดย กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กองพลนาวิกโยธิน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกได้พัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ และพัฒนาขีดความสามารถในการร่วมปฏิบัติภารกิจกับชาติอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมต่อไป

โครงการ Pacific Partnership เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 จากเหตุการณ์คลื่นสึนามิในแถบมหาสมุทรอินเดีย โดยกลุ่มประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากภัยพิบัติในทะเล โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพหลัก

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ไทย สหรัฐเปิดโครงการความร่วมมือ Pacific Partnership 2019 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328887