สวยงามมาก เปิดถ้ำ “วังนาคาธิบดี” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาตินี้ต้องไปให้ได้

เปิดอ่าน 2,414 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นับว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของสายบุญ เมื่อเฟซบุ๊ก วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ได้โพสต์ภาพความสวยงามของ ถ้ำวังนาคาธิบดี ศรีมงคลรัตนารม ที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตําบลโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมใจของคนในชุมชน และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

 

สำหรับ วัดศรีมงคลรัตนาราม ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยการบริจาคที่นาของ นายหวยและนางสมัย เพ็งพันธ์ รวม 50 ไร่ เป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ฝ่ายธรรมยุติ ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา 20 รูป ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

เสด็จไปยังวัดศรีมงคลรัตนาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ทรงวางศิลาฤกษ์ พระมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา ซึ่งพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

 

รวมถึงพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เพื่อสืบทอดศาสนา โดยจำลองรูปแบบให้คล้ายตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรี เป็นเจดีย์ สูง 59 เมตร รวม 5 ชั้น ชั้นที่ 1 และ 2 ใช้ประกอบศาสนกิจ ชั้นที่ 3 เป็นอุโบสถ์ สำหรับทำสังฆกรรม และเป็นพิพิธภัณฑ์มหาราช

 

จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 4 บรรจุพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ ชั้นที่ 5 บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

 

ภาพจาก วัดศรีมงคลรัตนาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สวยงามมาก เปิดถ้ำ “วังนาคาธิบดี” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาตินี้ต้องไปให้ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328752