ปล่อยตัว ” ผู้ต้องราชทัณฑ์ ” ชายหญิง จำนวน ๑๔๐ คน ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่๑๐

เปิดอ่าน 1,887 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายกองเอกวิชิต ชาติไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้ากระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

นายนิพันธ์ จำเนียรพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานว่า การปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในวันนี้ เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องโทษจำคุกในความผิดตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ใช่บังคับ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๐ คน โดยแยกเป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน ๑๑๓ คน ผู้ต้องขังหญิง จำนวน ๑๙ คน และผู้ต้องกักขังชาย จำนวน ๖ คน หญิง จำนวน ๒ คน ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้เรือนจำจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก การปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อเป็นคนดีของสังคม และช่วยเหลือประเทศชาติต่อไป

การจัดกิจกรรมปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในวันนี้ เรือนจำฯ ได้นิมนต์พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ สุภัทโท มาพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับการปล่อยตัว นอกจากนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ได้มอบเงินเป็นค่าพาหนะให้กับผู้ได้รับการปล่อยตัวในการเดินทางกลับภูมิลำเนาทุกคนต่อไป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปล่อยตัว ” ผู้ต้องราชทัณฑ์ ” ชายหญิง จำนวน ๑๔๐ คน ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่๑๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327772