มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม “รอมฏอนสัมพันธ์” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และเด็กกำพร้า (มีคลิป)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2019 12:57
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,804 views

ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในกิจกรรม “รอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และเด็กกำพร้า โดยมีบุคลากร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา และประชาชน จำนวนกว่า 1,300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสมมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์ เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมละศิลอดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน สืบสานและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

2.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในมหาวิทยาลัยฯเป็นวัฒนธรรม จิตอาสา บูรณาการศิลปวัฒนธรรมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน การบรรยายศาสนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนพี่น้องมุสลิม สามารถนำหลักธรรมการคำสอนมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ การมอบทุนซะกาตและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและเด็กกำพร้า

ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เดือนรอมฏอนเป็นเดือนที่มีพี่น้องในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกร่วมกันถือศิลอด ซึ่งถือเป็นหลักการอิสลามข้อที่สาม เดือนรอมฏอนเป็นเดือนแห่งการอภัยโทษ การลบล้างความผิดพลาด การเพิ่มพูนความดีงามเท่าทวีคูณ การตอบรับดูอาร์ ประตูแห่งความดีงามทั้งหลายจะถุกเปิด และประตูแห่งความชั่วร้ายจะถูกปิด อีกทั้งยังเป็นเดือนที่เปี่ยมไปด้วยมีความจำเริญและความดีงามอันมากมาย

นอกจากนั้นแล้ว รอมฏอน ยังเป็นเดือนแห่งการแบ่งปัน การเอื้ออาทรและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังที่ท่านศาสดามูฮัมหมัด ได้กล่าวไว้ความว่า “ผู้ใดก็ตามให้อาหารละศิลอดแก่ผู้ถือศิลอดคนหนึ่ง เขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับที่ผู้ถือศิลอดได้รับ โดยไม่มีสิ่งใดที่จะพร่องไปจากผลบุญของผู้ถือศิลอดนั้นแม้แต่น้อย”

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม “รอมฏอนสัมพันธ์” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และเด็กกำพร้า (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327723