ม.นครพนม ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ภายใน 6 เดือน

เปิดอ่าน 2,023 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมใจประหยัดพลังงาน หรือ NPU Family”s Energy Saving for All โดยกิจกรรมมีการแสดงสัญลักษณ์ชู 2 นิ้ว และกำกำปั้น เป็นเลขสองและเลขศูนย์ เพื่อสื่อความหมายลดการใช้พลังงาน 20 % ภายใน 6 เดือน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยนครพนมยังได้ประกาศนโยบายการประหยัดพลังงาน คือจะลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำประปา ให้ลดลง 20% ภายใน 6 เดือน โดยอ้างอิงการใช้พลังงานจากค่าเฉลี่ยในไตรมาสแรกของปี 2562 เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากมติของคณะรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านการประหยัดพลังงานของประเทศ มีมาตรการให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดการใช้พลังงานร้อยละ 10 จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ม.นครพนม ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ภายใน 6 เดือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327533