ร้อยเอ็ด อำเภอโพนทองเล่นสงกรานต์ตามแนวทาง ” 5 “ไม่….”midnight” สงกรานต์ (มีคลิป)

วันที่ 14 เมษายน 2019 19:08
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,369 views

เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ รัฐบาลห่วงใยในความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยถอดบทเรียนปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่กำหนดกรอบแนวทางลดอุบัติเหตุสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 7 มาตรการเข้มข้นเพื่อลดอุบัติเหตุ มาตรการที่หนึ่งคือลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนมี การบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด  เข้มงวดการจำหน่ายแอลกอฮอล์ จัดโซนนิ่งพื้นที่การเล่นน้ำ

วันนี้ 14 เมษายน2562 เวลา 16.00 น.ณ.ถนนข้าวทิพย์อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด. อำเภอโพนทอง ร่วมกับเทศบาลโพนทอง มีนายวัลลภ จินดาเงิน กล่าวเปิดงาน กิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยยั่งยืน 14-15 เมษายน 2562รวมถึงคุมเข้มความปลอดภัยในพื้นที่เส้นทางโดยรอบ “midnight” สงกราต์ กิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยยั่งยืนของชาวอำเภอโพนทอง จะมีประชาชนจากอำเภอใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม “midnight” สงกราต์ เป็นหมื่นคน ทุกวัน

นายวัลลภ จินดาเงิน กล่าวว่า ในส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.3/ว.7722ลงวันที่ 28ธันวาคม 2562โดยให้งดบริโภคเครื่องดืมแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย(zoning) และพี่น้องชาวร้อยเอ็ด ต้องเล่นสงกรานต์ ตามแนวทาง 5 ไม่ ไม่โป้-ไม่เปลือย-ไม่ปะแป้ง-ไม่เปลืองน้ำ-ไม่ละเมิดกฎหมาย

ภาพ/ข่าว คณิต ไชยจันทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ร้อยเอ็ด อำเภอโพนทองเล่นสงกรานต์ตามแนวทาง ” 5 “ไม่….”midnight” สงกรานต์ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/318172