“พาณิชย์ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม จิตอาสาแบ่งปันเพื่อน้อง ปีงบประมาณ 2562”

เปิดอ่าน 2,725 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคแก่เด็กนักเรียน เยาวชน ที่ยังขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “พาณิชย์ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม จิตอาสาแบ่งปันเพื่อน้อง ปีงบประมาณ 2562” ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน หมู่ที่ 10 บ้านผาด่าน ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายชาคริต อินแสง ผอ.โรงเรียนป่าเลา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเลา จำนวน 3 สาขา คือ สาขาผาด่าน สาขาแม่สะแงะ และสาขาปงผาง ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของบริจาค จากคณะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน และสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน


การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ให้มีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยดำเนินการจัดกิจกรรมด้วยการเปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ จากภาคีเครือข่ายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562 เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวไปมอบให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน ที่ยังขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

โดยสำนักงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสม คือ โรงเรียนบ้านป่าเลา จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาผาด่าน สาขาแม่สะแงะ และสาขาปงผาง ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ อีกทั้งยังอยู่ห่างไกล ประกอบกับเด็กนักเรียนมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อต่อกัน และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต


ภาพ/ข่าว กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “พาณิชย์ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม จิตอาสาแบ่งปันเพื่อน้อง ปีงบประมาณ 2562”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/316901