นายอำเภอเมืองนราธิวาส เปิดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กะลุวอเหนือคัพ 2019

เปิดอ่าน 2,587 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่สนามฟุตบอลกลางประจำตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กะลุวอเหนือคัพ 2019 ปัจจุบันสถานการณ์การติดยาเสพติดของเยาวชนมีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้ออกกำลังกายอันจะทำให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนทำให้เยาวชนมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนประชาชนตามพระราชดำริ “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา การพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพ ต้องพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมให้พร้อมก่อน ซึ่งการเล่นกีฬาสามารถปลูกฝัง ให้เกิดความพร้อมต่างๆ เหล่านี้ได้ ทั้งยังช่วยให้เกิดความรักความสามัคคี ความพร้อมเพรียง รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ตลอดจนการทำงานและการอยู่ร่วมกัน กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ให้ชุมชน หมู่บ้านและเยาวชน ตระหนักถึงโทษ และพิษภัย ที่จะเกิดกับตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชนและประเทศชาติ

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการจัดสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน และการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือมีหน้าที่บำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงการจัดการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดขึ้น

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ ด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างกระแสสังคมที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อการป้องกันการติดยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด และกระตุ้น สนับสนุน ให้กลุ่มเยาวชนเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายอำเภอเมืองนราธิวาส เปิดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กะลุวอเหนือคัพ 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/314991