อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดงานOTOP เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง

เปิดอ่าน 2,524 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ เวทีกลางบริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงาน OTOP เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ได้สร้างความเจริญแก่หมู่บ้านชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นสามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว

การจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นการ จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งจากการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตประกอบการ OTOP และคนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสินค้า OTOP อีกทางหนึ่งด้วยนอกจากการสร้างรายได้แล้วการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของคนไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในช่องทางหนึ่งอีกด้วย

โดยจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาภาคประชาชนภาคเอกชนและภาคประชาชนในรูปแบบของคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในทุกระดับโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่มีบุคลากรอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP บุคลากรเหล่านี้ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ให้มีความรู้ในการนำภูมิปัญญามาต่อยอดและพัฒนาให้เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของลูกค้าจนทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในอาชีพสามารถพึ่งพาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้บนทรัพยากรที่ ได้แนวทางสำหรับการพัฒนา OTOP ของกรมพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริม และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาล้านนาตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนจึงได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน OTOP เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 รวม 5 วันโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใด
ในการจัดงานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP จากจังหวัดต่างๆเป็นอย่างดีซึ่งทำให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดงานOTOP เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/313900