มทบ.34 ร่วมกับ จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โครงการราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดพะเยา (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,487 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โครงการราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

ทั้งนี้จากสภาพอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในห้วงที่ผ่านมา ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมาก บางพื้นที่ต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครองของรัฐ เป็นประจำทุกปี กองทัพบก จึงได้ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการรัฐ ราษฎร์รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารตลอดจนมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 และมณฑลทหารบก ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ ร่วมกับจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เทศบาลเมืองพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดกำลังพลรถบรรทุกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำน้ำ อันมีความจำเป็น ต่อการดำรงชีพ เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบในช่วงหน้าแล้งนี้


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มทบ.34 ร่วมกับ จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โครงการราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดพะเยา (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/310379