ร้อยเอ็ด “ส้มตำลีลา กับ จังหวะงัด-ถัง-งัดใน”วันสตรีสากล/๒๕๖๒ ที่อำเภอโพนทอง (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,106 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรี โดยการ จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็นแหล่ง เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน การพัฒนา อาชีพ การเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะผู้นําสตรี การรณรงค์ ให ้สงคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ การเฝ้าระวัง  ดูแลปัญหา เยียวยาสตรี การ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริมและ ่ การพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการให ้แก่ ่ สตรี โดยผ่านองค์กรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศ ไทย

วันนี้ 11 มีนาคม 2562 ณ.หอประชุมอำเภอโพนทอง เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโพนทอง พร้อมสตรีผู้เข้าร่วม งานกิจกรรม”รวมพลังสตรี ศรีโพนทอง” จาก 196 หมู่บ้าน 14 ตำบล ร่วมสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสรรค์สังคม มีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วย

1.เดินรณรงค์รวมพลังสตรี

2.ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนสตรี

3.มอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์

4.เดินแบบผ้าไทย

5.ประกวดเต้น ส้มตำลีลา

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด พัฒนาการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน ทุก ระดับในสังคมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และประเทศ รวมทั้งสตรีได้มีโอกาสทบทวนบทบาทเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่เหมาะสม

2. เพื่อให้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว

3. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ์สตรีผู้ที่บำเพ็ยประโยชน์ งานด้านสตรีเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ทั้งระดับ บุคคล กลุ่มองค์กร เครือข่าย

สุเทพ ลอยแก้ว  ถ่ายภาพ
คณิต ไชยจันทร์  รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ร้อยเอ็ด “ส้มตำลีลา กับ จังหวะงัด-ถัง-งัดใน”วันสตรีสากล/๒๕๖๒ ที่อำเภอโพนทอง (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/306301