จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ อ.ลาดยาว (มีคลิป)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 21:41
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
3,474 views

เมื่อเวลา 09.00น. วันนี้ 21 ก.พ. 62  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการขุดสระเก็บน้ำลานใบเดียว หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  ตามโครงการ “ประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชน”  โดยมีดาบตำรวจศักยะ  สกุลหยัดน้ำ นายก อบต.ลาดยาว นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินการโครงการขุดสระเก็บน้ำลานใบเดียว หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  ให้กับคณะสื่อมวลชนได้รับทราบ

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งการใช้งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับหน่วยงาน โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทำโครงการ “ประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชน” โดยนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ตามโครงการที่จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณมา เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและนำเสนอให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง

สำหรับโครงการขุดสระเก็บน้ำลานใบเดียว หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ได้รับงบประมาณ ปี 2561 ในการขุดสระน้ำลานใบเดียว ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์ และมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี  โดยหลังจากนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนเร่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ อ.ลาดยาว (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/299615